Człowiek vs Komputer

Wykład monograficzny - Człowiek versus komputer: wybrane zagadnienia filozoficzne

Human_vs_Computer.jpg

Czas i miejsce:
sem. zimowy 2013/2014,
każdy piątek, 11:30-13:00, s. 017

Główne zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do filozoficznych problemów tematyki relacji człowiek-komputer
 2. Myślący komputer i globalna sieć jako motor dziejów w postindustrialnej historiografii
 3. Na czyje podobieństwo? Komputer na wzór człowieka czy człowiek na wzór komputera? (von Neumann vs Bolter)
 4. Człowiek Turinga
 5. Determinizm technologiczny i jego wpływ na myślenie o relacjach człowieka z technologią komputerową
 6. Prometeizm technologii komputerowej? (Komputery w świetle filozofii techniki)
 7. Rzeczywistość wirtualna – miejsce dla kogo? Wprowadzenie do filozoficznej refleksji nad rzeczywistością wirtualną
 8. Czy jesteśmy częścią symulacji komputerowej? Argument z symulacji i jego krytyczna analiza

Podczas wykładu spojrzymy krytycznie na wybraną literaturę ukazującą propozycje kształtujące współczesne myślenie o technologii komputerowej i o globalnej sieci. W ramach wykładów przewidziany jest czas na dyskusje. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych wątków na wniosek uczestników.

Prezentacje (skompresowane) - tylko do użytku uczestników kursu.

Warunki zaliczenia

W celu zaliczenia egzaminu końcowego należy napisać pracę zaliczeniową na uzgodniony temat z zakresu relacji człowiek-komputer. W ocenie będą brane pod uwagę: metody badawcze, strategie argumentacyjne, adekwatność prezentacji problematyki, elementy opracowania krytycznego, poziom opracowania językowego.

Studenci, którzy opuścili więcej niż dwa zajęcia obowiązani są do zaliczenia ustnego zagadnień poruszonych w lekturach na bazie indywidualnie ustalonych zestawów tez.

Przykładowe tematy prac

 1. Teza o osobliwości technologicznej – próba krytycznej oceny
 2. Czy technologie rozszerzają pojęcie rzeczywistości? Krytyczna ocena koncepcji „augmented reality” z punktu widzenia ontologii
 3. Rola idei determinizmu technologicznego w projektowaniu globalnej sieci
 4. Analiza założeń filozoficznych M. McLuhana odnośnie relacji technologia-społeczeństwo na podstawie tekstu wywiadu z roku 1965 lub innych prac
 5. Idea sieci i relacji człowiek-komputer w pismach J.C.R. Licklidera (źródła angielskie)

Literatura drukowana

obowiązkowa:
1. J. David Bolter, Człowiek Turinga, PIW, Warszawa 1990.
uzupełniająca:
2. J. von Neumann, Maszyna matematyczna i mózg ludzki, PWN, Warszawa 1963.
3. R. Barbrook, Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.

Źródła internetowe (w uzupełnianiu)

Ogólne

Idea informatycznego panoptykonu

Idea Sieci i Globalnej Wioski

Materiały video

Rozwiązania nieinspirowane biologicznie - interesujący manipulator