Filozofia nauki

Na tej stronie można znaleźć sylabus zajęć z ćwiczeń z filozofii nauki, które prowadzę dla studentów SUM kierunek "Filozofia umysłu i kognitywistyka".

Opis przedmiotu

W ramach tych zajęć będą analizowane teksty kluczowe dla zrozumienia wykładu z filozofii nauki XX wieku, jak również będą omawiane zagadnienia poruszane w trakcie wykładu.

Wymagane teksty:

 1. Chalmers Alan, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Siedmioróg, Warszawa 1993, rozdział 1-3, s. 22-61.
 2. Arystoteles, Analityki wtóre, wybór. (Uwaga: jako przystępne wprowadzenie do lektury tekstu można polecić rozdział „Filozofia nauki Arystotelesa” [w:] Losee John, Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 13-24), cf. (english version only).
 3. Duhem Pierre, wybór tekstów, [w:] Szlachcic K., Pierre Duhema filozofia nauki. Wybór pism, WUW, Wrocław 1991, s. 75–81, 85-90, 103-117.
 4. Poincaré Henri, wybór tekstów, [w:] Szumilewicz I., Poincaré, seria „Myśli i ludzie”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 254-269.
 5. Sady Wojciech, Wstęp: O narodzinach dwóch wielkich nurtów w filozofii nauki dwudziestego wieku, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Funna, Wrocław 2000 http://sady.umcs.lublin.pl/sady.racjnauk0wstep.htm
 6. Schlick Moritz, Pozytywizm a realizm, [w:] Stanosz B. (red.), Empiryzm współczesny, Wyd. UW, Warszawa 1991, s. 21–51.
 7. Chalmers Alan, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Siedmioróg, Warszawa 1993, rozdział 4-5, s. 62-86.
 8. Popper Karl R., Nauka: domysły i refutacje, [w:] tenże, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, WN PWN, Warszawa 1999, s. 61–106.
 9. Popper Karl R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977, s. 46–94.
 10. Lakatos Imre, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, [w:] tenże, Pisma z filozofii nauk empirycznych, WN PWN, Warszawa 1995, s. 44-65, 73-81.
 11. Quine Willard Van Orman, Przedmioty postulowane a rzeczywistość oraz Epistemologia znaturalizowana, [w:] tenże, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, PIW, Warszawa 1986, s. 71-80, 106–125.
 12. Laudan Larry, Zgon kryterium demarkacji, [w:] Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Muszyński Z. (red.), wyd. UMCS, Lublin 1998.
 13. [tekst do wyboru związany z filozofią nauki i kognitywistyką]

Zamierzone cele dydaktyczne

Celem zasadniczym jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy tekstów z filozofii nauki XX wieku, w szczególności umiejętności wydobywania z nich problemów filozofii nauki i logicznej argumentacji poszczególnych filozofów. Referowanie wybranych zagadnień z zakresu wykładów przez studentów ma na celu opanowanie języka filozofii nauki w stopniu podstawowym.

Wymagania i daty

W celu zaliczenia student powinien uczestniczyć w zajęciach w sposób przygotowany – należy przed zajęciami przygotować notatkę do omawianego tekstu, która będzie podstawą oceny przygotowania. Na ostatnich zajęciach w grudniu należy oddać pracę semestralną (4–6 stron standardowych A4, wydruk) na zadany temat.

Temat pracy zaliczeniowej wraz z literaturą i wyjaśnieniem do pobrania w formacie PDF.

Materiały dla studentów uczestniczących w zajęciach