Introduction to Philosophy of Computer Science

Strona poświęcona wykładowi monograficznemu skierowanemu do studentów studiów uzupełniających magisterskich o specjalności „Filozofia umysłu i kognitywistyka”. Wykład odbywa się w semestrze zimowym r.a. 2012/2013 w czwartki 9:45-11:15, sala 211A.
Serdecznie zapraszam!

Aktualności

Zbliża się termin zaliczeń. Podaję propozycje tematów prac zaliczeniowych.

 1. Co informatyka dała filozofii? Wpływ informatyki na filozofię w ujęciu W. Marciszewskiego.
 2. Co informatyka wnosi do rozumienia rzeczywistości?
 3. Pojęcie informacji - między nauką a metafizyką

Powyższe tematy muszą zostać opracowane na podstawie odpowiedniej literatury przedmiotu. Sugeruję oparcie opracowań na odniesieniach do prac W. Marciszewskiego i P. Stacewicza ze względu na dostępność źródeł i dyskusje nad ich poglądami przeprowadzone w czasie zajęć.

Możliwe są również tematy spoza tej puli, ale muszą zostać ustalone podczas konsultacji, najpóźniej do 17 stycznia 2013 r.

Ostateczny termin oddawania prac zaliczeniowych 31 stycznia 2013 r. (prace proszę dostarczyć na wydruku na konsultacje lub zostawić na portierni w kopercie).

Cele wykładu

Celem wykładu jest bliższe zaznajomienie słuchacza z ważną współcześnie dziedziną „filozofii w nauce” jaką jest filozofia w informatyce. Wykład ma na celu dostarczenie informacji o wybranych problemach i współczesnych ich rozwiązaniach. Wykład stanowi również wprowadzenie do zagadnień podejmowanych we współczesnej kognitywistyce, z tego względu polecany jest więc szczególnie studentom specjalności „Filozofia umysłu i kognitywistyka”.

small.jpg

Tematyka wykładu

Główne pytania filozoficzne wiążące się informatyką można ująć w schematyczne grupy:
1. Czym jest komputer?
2. Czym jest informacja?
3. Czym jest algorytm?
4. Czym jest program komputerowy?
5. Czy można zbudować sztuczną inteligencję? (Krótkie wprowadzenie do filozofii AI)

W czasie niniejszego kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia problemowe:

 1. Tematyka i specyfika "filozofii w informatyce"
 2. Filozofia Informatyki - projekt W. Marciszewskiego
 3. Filozofia sztucznej inteligencji
 4. Filozoficzne aspekty rzeczywistości wirtualnej

Tematyka wykładu może się zmieniać w zależności od sugestii zgłaszanych przez uczestników zajęć, proszę więc o zgłaszanie sugestii i uwag.

Prezentacje do wykładów

Sposób oceny i warunki zaliczenia

Ocena będzie wystawiona na podstawie pracy semestralnej na temat uzgodniony z prowadzącym. W uzasadnionych przypadkach ocena może zostać wystawiona na podstawie egzaminu ustnego. W przypadku nieuczęszczania na wykłady trzeba będzie napisać dodatkową pracę lub odpowiadać z tematów na których się nie było.

Lektury podstawowe

 1. Zapraszam do odwiedzin mojej strony [http://polak.wikidot.com/filozofia-informatyki] (zbiór materiałów dla studentów)
 2. Allen Newell, Herbert A. Simon, Computer science as empirical inquiry: symbols and search, "Communications of the ACM", Volume 19 Issue 3, March 1976, p. 113-126.
 3. W. Marciszewski, P. Stacewicz, Umysł – komputer – świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia, Exit, Warszawa 2011.
 4. J. Kloch, Świadomość komputerów?, Tarnów, Biblos 1996.
 5. Turner, Raymond and Eden, Amnon, "The Philosophy of Computer Science", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/computer-science/>.

Lektury i materiały uzupełniające

 1. P. Stacewicz, Umysł a modele maszyn uczących się, Exit, Warszawa 2010.

Początki sztucznej inteligencji

Mitologia wokół myślenia o sztucznym człowieku

 • Golem w kulturze - o mitycznej postaci Golema i karierze w kulturze masowej
 • Alden Oreck, The Golem, form: The New Standard Jewish Encyclopedia. NY: Facts on File, 1992 - o postaci golema w religii i kulturze żydowskiej

Polecane materiały wideo

wykłady

materiały archiwalne

Leonardo Torres Quevedo Chess Automaton (Cybernetics Conference in Paris)


Autonomiczne żółwiki Greya Waltera