Nauka i Religia
logoz.png

Kurs "Nauka i Religia" przeznaczony jest dla studentów studiów uzupełniających magisterskich specjalności: Filozofia ogólna oraz Philosophy in Science. Kurs realizowany jest częściowo w formie pomocą e-learningu na platformie Blackboard: https://blackboard.cyfronet.pl/

Opis

Celem kursu jest zapoznanie z najważniejszymi problemami, które stanowiły podstawę dyskusji na styku nauki i wiary od początku nowożytnych nauk empirycznych do początku XXI wieku. Problemy te prezentowane są przede wszystkim poprzez zestaw wybranych lektur z tej dziedziny, a także wykłady objaśniające.

Przebieg zajęć

Kurs składa się z pięciu spotkań na uczelni oraz dziesięciu jednostek e-nauczania. Zajęcia na żywo odbywają się o godz. 16:45-18:15 w sali 211B w następujących dniach: 28.02, 07.03., 14.03., 21.03., 06.06. (czwartki).

Kolejne moduły e-nauczania będą udostępniane co czwartek, a zatem: 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05. Zadaniem studenta jest zapoznanie się opracowaniami przygotowanymi przez prowadzących, a następnie samodzielna analiza tekstów źródłowych. Załączone do kursu materiały w formie elektronicznej mają charakter podręcznika (wypisów) w rozumieniu prawa autorskiego; służą one jedynie celom dydaktycznym i naukowym (Prawo autorskie, art. 29 p. 2).

Uwaga: przed zajęciami 14 marca należy przeczytać tekst listu Galileusza (dostępny w Blackboard).

Podstawą do samodzielniej analizy będą odpowiednie wprowadzenia ukazujące szerszy kontekst problematyki oraz zawierające materiały ułatwiające samodzielne pogłębione studiowanie zagadnienia. Tekst wprowadzeń wyróżniony mniejszą czcionką zawiera informacje pomocnicze ułatwiające zrozumienie kontekstu problemu. Pomocą w analizie służyć będą również zestawy pytań.

Materiał pogrupowany został w moduły – zaleca się rozpoczęcie pracy od modułów 1 i 2 a następnie przerobienie modułu 3. Pozostałe części mogą być opracowane w dowolnej kolejności.

Kurs kończy się napisaniem na platformie Blackboard krótkich odpowiedzi pisemnych - esejów (10-25 zdań) o każdym z analizowanych tekstów. Temat wypowiedzi w każdym z esejów (pytanie) student wybiera samodzielnie z zestawu przygotowanego przez prowadzących. Graniczny termin ukończenia pisania esejów upływa 18.06.2013 r.

Zasady oceniania

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie sumy punktów za każdą z odpowiedzi (esej). Za każdy esej można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Brak eseju z któregokolwiek tekstu traktowany jest jako ocena negatywna (0 punktów). Własne oceny cząstkowe oraz ocenę końcową można sprawdzić klikając przycisk [Oceny].

ocena końcowa: procent uzyskanych punktów ocena końcowa (słownie)
89% do 100% bdb
poniżej 89% do 79% +db
poniżej 79% do 69% db
poniżej 69% do 59% +dst
poniżej 59% do 50% dst
mniej niż 50% ndst

Na napisanie i wysłanie każdego testu-eseju studenci mają dwa tygodnie od momentu udostępnienia materiałów. Spóźnienie nie większe niż siedem dni skutkuje odjęciem jednego punktu. Spóźnienie dłuższe niż siedem dni skutkuje odjęciem dwóch punktów. Ostateczny termin wysłania wszystkich esejów upływa 18.06.2013 r.