Seminarium filozoficzne (studia niestajonarne)

Prowadzący:
dr hab. Paweł Polak, prof UPJPII
o dr hab. Marek Urban

Miejsce: s. 116 ul. Bernardyńska 3

Cele seminarium

Seminarium jest głównym przedmiotem na studiach doktoranckich. Przygotowuje do samodzielnej pracy w zakresie filozofii, a w szczególności przygotowuje do napisania i obrony rozprawy doktorskiej. Stąd podczas seminarium rozwijane będą zarówno kompetencje metodologiczne związane z umiejętnościami warsztatu pisarskiego i warsztatu filozoficznego, jak i dyskutowane będą kwestie zbieżne z tematyką zajęć.

Wymogi na seminarium

  • semestry 1-2 – doprecyzowanie zagadnienia badawczego, kwerendy bibliograficzne, wstępne sformułowanie tematu pracy, zgromadzenie bibliografii (zaakceptowane przez promotora)
  • semestr 3 - sformułowanie tematu pracy, lektury zgromadzonej literatury, opracowanie planu pracy, przygotowanie bibliografii źródeł oraz opracowań (zaakceptowane przez promotora)
  • semestr 4 – złożenie do wydawnictwa artykułu naukowego
  • semestr 5 – deadline na otwarcie przewodu (konieczne ukończenie jednego rozdziału dysertacji)
  • semestr 6 - doktoranci obowiązani są do przedłożenia promotorowi co najmniej 50% rozprawy doktorskiej.
  • semestr 7 - obowiązani są do przedłożenia promotorowi całości rozprawy doktorskiej.

Dodatkowo:
1) referat z badań własnych
2) recenzja książki filozoficznej